Σχετικά με το έργο

Το VETTER είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 που θα διαρκέσει από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2024.

Το έργο VETTER αποσκοπεί στη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιούν οι σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς η διαδικασία αυτή μερικές φορές δεν είναι ποιοτική και δεν λαμβάνει υπόψη διάφορες διαστάσεις της ζωής των σπουδαστών. Το έργο VETTER στοχεύει στη βελτίωση αυτών των διαδικασιών, παρέχοντας νέες μεθοδολογίες και καινοτόμες μεθόδους που μπορούν να καταστήσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της περιόδου πρακτικής άσκησης των σπουδαστών πιο διαφανή και χρήσιμη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο VETTER στοχεύει να εργαστεί σύμφωνα με την προτεραιότητα του Erasmus+ για την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν ένα ισορροπημένο μείγμα επαγγελματικών δεξιοτήτων και δημιουργούν ευκαιρίες μάθησης με βάση την εργασία που είναι καλά ευθυγραμμισμένες με όλους τους οικονομικούς κύκλους, τις εξελισσόμενες θέσεις εργασίας, τις μεθόδους εργασίας και τις βασικές ικανότητες. Για την παροχή υψηλής ποιότητας κατάρτισης στην ΕΕΚ, είναι απαραίτητη η προσαρμογή των προγραμμάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία: Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σπουδαστές και επιχειρήσεις. Αυτό το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της εμπειρίας της πρακτικής άσκησης στην ΕΕΚ, της ποιότητας ζωής στην εργασία και των συνεργειών μεταξύ οργανισμών και κέντρων ΕΕΚ για μια καλύτερη διαχείριση και τον συντονισμό της πρακτικής άσκησης”.

1

Μελέτη και προσαρμογή μεθοδολογιών καλών πρακτικών.

2

Να εντοπιστούν οι ανάγκες που επηρεάζουν τον τομέα αυτό.

Στόχοι

3

Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των εργοδοτών σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής ποιοτικής πρακτικής άσκησης.

4

Παροχή στους φορείς που εμπλέκονται στις περιόδους πρακτικής άσκησης των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμογή αλλαγών και την προσαρμογή της περιόδου πρακτικής άσκησης στις συγκεκριμένες προκλήσεις της αγοράς, εγγυώμενος πάντα ένα σύνολο ποιοτικών προτύπων στην εργασία.

5

Η δημιουργία μιας διεθνούς συνεργασία.

6

Η προώθηση ποιοτικών περιόδωνς πρακτικής άσκησης που προάγουν την πρόσβαση των σπουδαστών στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης."

Ομάδες-Στόχοι

Ιδρύματα ΕΕΚ

Κέντρα ΕΕΚ και το προσωπικό τους

Επιχειρήσεις υποδοχής και οι υπάλληλοί τους

Ασκούμενοι/φοιτητές ΕΕΚ

Εταιρείες ΕΕΚ

Σχολές ΕΕΚ και το προσωπικό τους

Τρέχοντες και μελλοντικοί σπουδαστές ΕΕΚ